Algemene voorwaarden

Slide Slide

Algemene voorwaarden

DEFINITIES:
Trouwen in het Bos: ‘Trouwen in het Bos’ is onderdeel van Trouwstart.nl, gevestigd te Duiven, aan de Eltensestraat 19a en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 62785818.
Wederpartij: diegene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, te weten: opdrachtgever.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Trouwen in het Bos voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam Trouwen in het Bos een bruiloft organiseert. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Trouwen in het Bos alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien één o f meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Trouwen in het Bos, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 De overeenkomst van opdracht tussen Trouwen in het Bos en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Trouwen in het Bos van een door opdrachtgever ondertekende offerte, of mondeling akkoord.
2.2 Na het betalen van de eerste aanbetaling à € 1000,- wordt de locatie /datum definitief vastgelegd.
2.3 Alle offertes van Trouwen in het Bos zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.
De offerte geldt zolang de voorraad strekt.
2.4 Indien Trouwen in het Bos op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de door Trouwen in het Bos gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtiging en/of gesprek op locatie.
De kosten van een gesprek op locatie (elke locatie >10 km. vanaf Duiven) zijn € 70,- excl. 21% BTW en reiskosten a € 0,29 per kilometer. De afstand wordt bepaald aan de hand van de website van de ANWB.
2.5 Beëindiging Overeenkomst; Trouwen in het Bos en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
Zowel Trouwen in het Bos als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Trouwen in het Bos overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Trouwen in het Bos gewenste vorm en wijze aan Trouwen in het Bos ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Trouwen in het Bos onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Trouwen in het Bos ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het door Trouwen in het Bos noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Trouwen in het Bos in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
3.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Trouwen in het Bos is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst van de door opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van 100% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft Trouwen in het Bos het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Trouwen in het Bos overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Trouwen in het Bos om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Trouwen in het Bos.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Trouwen in het Bos de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.3 Trouwen in het Bos behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. Trouwen in het Bos is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
5.4 Bovendien mag Trouwen in het Bos het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Trouwen in het Bos, dat in redelijkheid niet van Trouwen in het Bos mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Trouwen in het Bos zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Trouwen in het Bos zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 6 – HONORARIUM
6.1 Het honorarium van Trouwen in het Bos is exclusief onkosten van Trouwen in het Bos en exclusief declaraties van door Trouwen in het Bos ingeschakelde derden.
6.2 Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Trouwen in het Bos.
Van alle bijkomende kosten zal Trouwen in het Bos tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.
6.3 Gehuurde faciliteiten (tenten, sanitaire voorzieningen, stroomvoorziening, meubilair e.d.) dienen ongeacht de bestemming van de faciliteit en volledig betaald te worden aan de verhuurder. Overmacht sluit betaling niet uit. Trouwen in het bos dient nimmer de kosten voor de gehuurde faciliteiten te betalen.

Artikel 7 – BETALING
7.1 Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de organisatie van een bruiloft, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in vier delen gefactureerd: € 1000,- bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, 25% in het voorjaar van het jaar waarin de bruiloft gaat plaatsvinden, 50% zes weken voor de bruiloft en het restant 1.5 week voor de bruiloft. Eventuele verrekening/nacalculatie wordt binnen 1 week na de bruiloft gefactureerd.
7.2 Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Trouwen in het Bos anders is overeengekomen.
7.3 Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst van opdracht.
7.4 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
7.5 Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Trouwen in het Bos is alsdan gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. Trouwen in het Bos heeft bij verzuim van opdrachtgever voorts de bevoegdheid de wettelijke rente van 2% per maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het overeengekomen bedrag. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Trouwen in het Bos in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
7.6 Trouwen in het Bos heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 8 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMATIES
8.1. Reclamaties dienen uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Trouwen in het Bos te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Trouwen in het Bos in staat is adequaat te reageren. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
8.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Trouwen in het Bos slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
8.3 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Artikel 9 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
9.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Trouwen in het Bos het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Trouwen in het Bos bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is Trouwen in het Bos bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst Trouwen in het Bos omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
– de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
– de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
9.2 Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Trouwen in het Bos op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.3 Indien Trouwen in het Bos de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Indien opdrachtgever een overeenkomst (schriftelijk of mondeling) geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Trouwen in het Bos gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de artikel 4.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Bij een annulering binnen 18 maanden voor de reserveringsdatum van een overeenkomst als bedoeld onder 4.2 is de opdrachtgever Trouwen in het Bos een schadevergoeding verschuldigd van:
-15% van het overeengekomen bedrag bij annulering tussen de startdatum van de overeenkomst en 12 maanden voor reserveringsdatum.
-25% van het overeengekomen bedrag bij annulering tussen 12 maanden en 6 maanden voor reserveringsdatum.
-50% van het overeengekomen bedrag bij annulering tussen 6 maanden en 1 maand voor reserveringsdatum.
-75% van het overeengekomen bedrag bij annulering korter dan 1 maand voor reserveringsdatum.

Artikel 10 – CORONA
Het coronavirus, en daaruit voortvloeiende besluiten door de overheid om bruiloften te verbieden dan wel te beperken, kunnen invloed hebben op de  geplande bruiloft. De opdrachtgever heeft in dat geval enkele mogelijkheden indien zo’n situatie zich voordoet op de datum waarop het huwelijk gepland staat.
Indien er vanuit de overheid 4 weken voor uw geboekte datum beperkende maatregelen vanwege COVID-19 worden aangekondigd of gelden, is het mogelijk om;
– Kosteloos de invulling van de bruiloft aanpassen, zodat de bruiloft conform de dan geldende maatregelen doorgang kan vinden.
– De bruiloft kosteloos te verplaatsen naar een nieuwe datum, uiterlijk 6 maanden na de oorspronkelijke datum.
– De bruiloft te verplaatsen naar een datum later dan 6 maanden na de oorspronkelijke datum. De verplaatsingskosten voor deze mogelijkheid bedragen 2.500,00.
– Indien de bruiloft geboekt staat in de maanden september of oktober, is het mogelijk kosteloos te verplaatsen t/m 30 april.
Indien opdrachtgever voor geen van bovenstaande opties kiest en dus het event annuleert, zullen de annuleringsvoorwaarden worden gehanteerd zoals artikel 9 benoemd.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Trouwen in het Bos zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Trouwen in het Bos onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Trouwen in het Bos voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Trouwen in het Bos die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Trouwen in het Bos slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag.
11.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Trouwen in het Bos in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Trouwen in het Bos toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.3 Trouwen in het Bos is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Trouwen in het Bos gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
11.4 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Trouwen in het Bos voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 4.2.
11.5 Trouwen in het Bos is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Trouwen in het Bos of derden.
11.6 Trouwen in het bos is niet verantwoordelijk voor de toekenning van de gemeente om de boslocatie te laten erkennen als wettelijk trouwlocatie. Gezien elke situatie anders is en er zomaar een regelgeving kan worden aangepast, kan Trouwen in het Bos vooraf nooit aangeven of de gewenste locatie zal worden erkend. Wanneer een officieel huwelijk in het bos (nog) niet mogelijk is, zijn er 2 mogelijkheden:
1) De ceremonie vindt plaats in het bos en de handtekening zal worden gezet in een nabij gelegen gebouw, die (eenmalig) is benoemd tot huis der gemeente.
2) Het wettelijke huwelijk zal eerder moeten plaatsvinden dan het ceremoniële huwelijk in het bos. Hierbij komen de benoemingskosten voor de locatie vervallen.
De ondertrouw, de aankondiging en aanvraag voor het (wettelijk) huwelijk moet het bruidspaar te allen tijde zelf verzorgen – houdt hierbij rekening met een procedure van plm. 3 maanden
11.7 Trouwen in het Bos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Trouwen in het Bos is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Trouwen in het Bos kenbaar behoorde te zijn.
Indien Trouwen in het Bos aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Trouwen in het Bos beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Trouwen in het Bos aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Trouwen in het Bos overeenkomstig de verzekering draagt.

Artikel 12 – VRIJWARING
12.1 Opdrachtgever vrijwaart Trouwen in het Bos voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Trouwen in het Bos onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Trouwen in het Bos en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
12.2 Opdrachtgever vrijwaart Trouwen in het Bos voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
12.3 Opdrachtgever vrijwaart Trouwen in het Bos voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.
12.4 Indien opdrachtgever aan Trouwen in het Bos informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 – OVERMACHT
13.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Trouwen in het Bos niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
13.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Trouwen in het Bos op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Trouwen in het Bos bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.
13.3 Het bosbeheer én Trouwen in het Bos is te allen tijde gerechtigd is om in geval van een overmachtssituatie het terrein waar de bosbruiloft zal plaatsvinden af te sluiten. Denk bij een overmachtssituatie aan de volgende calamiteiten: afsluiting wegens dierziektes, pandemieën, eikenprocessierups, gevaar wegens onweer/storm(schade) en/of sneeuw en ijzel.
Trouwen in het Bos kan in dergelijke situaties niet aansprakelijk worden gesteld. Een HUWELIJKSDAGVERZEKERING dekt in de meeste gevallen de kosten.
13.4 Voor zoveel Trouwen in het Bos ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trouwen in het Bos gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

Artikel 14 – GEHEIMHOUDING
14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15 – INTELLECTUELE EIGENDOM
15.1 Trouwen in het Bos behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
15.2 Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Trouwen in het Bos, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Trouwen in het Bos toegestaan.

Artikel 16 – GESCHILLEN
16.1 Geschillen tussen Trouwen in het Bos en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Trouwen in het Bos.
16.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Trouwen in het Bos zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen Trouwen in het Bos en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

null

Ons werk

over ons

Over ons

null

Contact